• ×

قائمة

المقاطع العاشر والحادي عشر والثاني عشر من قصيدة فردوس عدن لمار أفرام ألسرياني. د. بشير الطورلي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جزيرة كوم 

ܐܶܢ ܚܶܛܬܼܳܐ ܗܳܟܼܺܝܠ
ܛܰܥܽܘܡܳܐ ܕܿܦܼܰܓܼܪܳܐ
ܕܿܣܽܘܓܼܐܳܗܿ ܒܿܣܽܘܠܳܢܳܐ
ܡܶܫܬܿܕܼܶܐ ܒܿܬܼܰܕܼܟܿܺܝܬܼܳܐ
ܐܳܐܰܪ ܡܬܼܰܪܣܶܐ ܠܳܗܿ
ܒܿܪܽ̈ܘܚܶܐ ܡܫܰܡܶܢ ܠܳܗܿ
ܟܿܡܳܐ ܡܶܫܟܿܚܺܝܢ ܢܫܳܒܼܶܐ̈ ܡܨܰܠܠܶܐ̈
ܡܶܢ ܐܰܘܨܪܳܗܿ ܕܿܰܥܕܼܶܢ
ܢܰܣܪܚܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ
ܥܨܳܪ̈ܶܐ ܕܿܩܰܛܺܝܢܺܝܢ
ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ


ܥܡ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ

ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܦܼܽܘܪܫܳܢܳܐ
ܡܬܼܰܪ̈ܣܝܳܢ ܠܦܼܽܘܪ̈ܽܘܫܶܐ
ܕܿܣܰܘܩܳܐ ܡܦܼܰܛܶܡ ܠܳܟܼ
ܡܰܫܒܼܳܐ ܡܒܼܰܣܶܡ ܠܳܟܼ
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܕܼܰܗܶܢ ܠܳܟܼ
ܘܚܰܒܼܪܶܗ ܡܦܼܰܢܶܩ ܠܳܟܼ
ܡܰܢ ܗ̱ܘ ܒܿܣܶܡ ܗܳܟܼܰܢ ܡܶܡܬܼܽܘܡ
ܕܿܐܳܟܼܶܠ ܕܿܠܳܐ ܐܺܝܕܼܳܐ
ܘܫܳܬܼܶܐ ܕܿܠܳܐ ܦܿܽܘܡܳܐ
ܡܰܫܒܼܳܐ ܕܿܓܼܶܐ̈ܘܳܬܼܳܐ
ܫܳܩܝܶܗ ܘܢܰܚܬܼܽܘܡܶܗ


ܥܡ ܚܘܒܐ ܘܐܺܝܩܪܐ


ܗܳܐ ܓܿܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢ
ܒܿܗܳܕܼ ܐܰܪܰܥ ܟܿܽܘ̈ܒܶܐ
ܗܳܝ ܫܶܒܿܠܳܐ ܕܿܚܰܩܠܳܐ
ܝܰܗܒܿܳܗܿ ܒܿܠܰܘ̈ܛܳܬܼܳܐ
ܒܿܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܼܝܰܠܕܿܳܐ
ܚܶܛܬܼܳܐ ܒܿܓܼܰܘ ܥܽܘܒܿܳܗܿ
ܒܿܨܶܒܼܝܳܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܿܟܼܽܠ ܡܨܶܐ
ܡܰܫܒܼܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܝܢܶܩ ܠܳܗܿ
ܘܐܰܝܟܼ ܬܿܕܼܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܰܒܿܶܐ ܠܳܗܿ
ܕܿܒܼܳܗܿ ܢܶܬܿܬܿܨܺܝܪ ܛܽܘܦܼܣܳܐ
ܡܬܼܰܪܣܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ


ܥܡ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ

نلاحظ أن هنالك أربعة أبيات تظهر فيها ألقافية حيث الروي فيها هو ضمير المخاطب الكاف المجرور بحرف ألجر اللام وفي هذا دليل أنََ القافية كانت معروفة لدى ألشعراء ألسريان ولكن لم يلتزم بها كما يلتزم بها ألشعراء ألعرب وتوجد ألكثير من ألشواهد على ذلك خصوصا في طلبات مار بالاي ومار يعقوب ألسروجي مع الحب

الدكتور بشير متي الطورلي
بواسطة : Administrator
 0  0  643
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 05:07 الخميس 22 أغسطس 2019.