• ×

قائمة

رسامة الأب الربان جاك يعقوب مطرانًا نائبًا بطريركيًّا لشؤون الشبيبة والتنشئة الدينية باسم مار أنتيموس يعقوب - العطشانة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II ܒܣܝܩܘܡ 9 ܐܕܪ 2019܆ ܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܠܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܒܐ ܒܒܝܬ ܡܩܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܥܛܫܐܢܗ܆ ܠܒܢܢ.

ܒܗ ܒܩܘܪܒܐ ܐܣܪܚ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܢܟܦܘܬܗ ܕܪܒܢ ܔܐܟ ܝܥܩܘܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܘܕܬܪܒܝܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ.

ܥܕܪܘ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ: ܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܤ ܒܢܝܡܝܢ ܐܛܫ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܝܕ܆ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܤ ܐܠܝܐ ܒܐܗܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܟܢܕܐ܆ ܡܪܝ ܢܝܩܘܕܝܡܘܤ ܕܘܝܕ ܡܬܝ ܫܪܦ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܟܘܪܕܣܬܐܢ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ܆ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܤ ܡܬܝ ܐܠܟܘܪܝ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪܡܣܘܩ.

ܘܐܦ ܥܕܪܘ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܒܛܟܣܐ ܕܡܣܪܚܢܘܬܐ ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ: ܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܤ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪܠܒܢܢ ܘܛܪܝܦܘܠܝܤ܆ ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܤ ܡܠܟܐ ܡܪܐܕ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܪܐܙܝܠ܆ ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܘܤ ܦܛܪܘܤ ܐܠܢܥܡܗ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܚܡܨ ܘܚܡܬ ܘܛܪܛܘܤ ܘܢܩܦܝ̈ܬܗܝܢ܆ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܘܤ ܦܘܠܘܤ ܣܦܪ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܙܚܠܗ ܘܕܒܩܐܥ܆ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܤ ܡܠܟܐ ܐܘܪܟ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܕܝܡܐܢ ܘܚܕܪ̈ܝܗ̇܆ ܡܪܝ ܩܠܝܡܝܤ ܕܢܝܐܝܠ ܓܘܪܝܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܒܝܪܘܬ܆ ܡܪܝ ܕܝܘܢܣܝܘܤ ܓܐܢ ܩܘܐܩ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܘ̈ܚܕܢܐ ܡܚܝ̈ܕܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܐܡܝܪܟܐ܆ ܡܪܝ ܟܪܝܣܘܣܛܘܡܘܤ ܡܝܟܐܝܠ ܫܡܥܘܢ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܫܘ̈ܟܢܐ ܘܕܫܘ̈ܬܐܣܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܝܐ ܕܥܛܫܐܢܗ܆ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܓܘܪܝܐ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܠܔܝܟܐ ܘܦܪܢܣܐ ܘܠܘܟܣܡܒܘܪܓ܆ ܘܡܪܝ ܡܘܪܝܤ ܥܡܣܝܚ܆ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܓܙܪܬܐ ܘܕܦܪܬ܆ ܒܡܬܬܛܝܒܢܘܬ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܡܬܝ ܫܡܥܘܢ.

ܐܬܛܝܒܘ ܒܩܘܪܒܐ ܛܘܒܬܢܘܬܗܘܢ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܝܬ ܝܘܢܢ܆ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܘ܆ ܘܝܘܣܦ ܥܒܣܝ܆ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܘܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܘܪܫܠܡ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܘ. ܘܐܬܛܝܒܘ ܬܘܒ ܟܢܫܐ ܡܢ ܚܣܝ̈ܐ ܡܡܬܠܢ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ܆ ܘܢܟܦܘܬܗܘܢ ܘܡܝܩܪܘܬܗܘܢ ܘܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ.

ܒܟܪܘܙܘܬܗ܆ ܡܠܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܐܪܒܥܝܢ ܕܣܒܣܛܝܐ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܠܡܫܝܚܐ܆ ܕܗܝ ܗܝ ܒܕܡܐ ܘܒܡܠܬܐ ܘܒܦܘܠܚܢܐ. ܘܐܡܪ ܕܥܕܬܐ ܝܘܡܢܐ ܡܩܪܒܐ ܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܣܗܕܐ ܚܕܬܐ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ ܚܕܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܠܝܐ ܐܦܢ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܩ̈ܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܡܬܬܣܪܚܢܐ ܬܗ̈ܢܝܬܐ ܟܕ ܨܠܝ ܕܬܗܘܐ ܬܫܡܫܬܗ ܠܫܘܒܚܐ ܕܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ.

ܒܗ ܒܩܘܪܒܐ܆ ܘܠܦܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ܆ ܐܟܪܙ ܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܩܕܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܟܢ ܣܡ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܟܢ ܨܠܝ ܩܕܝܫܘܬܗ ܨܠܘܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܦ ܕܣܝܡܝܕܐ. ܟܢ ܣܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܬܬܣܪܚܢܐ ܘܐܣܪܚܗ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ.

ܟܢ ܝܗܒ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܫܡܐ ܐܒܗܝܐ (ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ)܆ ܘܫܪܝ ܕܢܠܒܫܝܘܗܝ ܡܐܢ̈ܐ ܕܚܣܝܘܬܐ. ܟܢ ܐܘܬܒܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܘܣܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܟܬܦܗ ܕܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܘܐܟܪܙ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܟܣܝܘܣ܆ ܟܕ ܒܬܪܗ ܐܦ ܥܡܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ. ܟܢ ܫܩܠܝܢ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܚܕܬܐ ܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܪܐ ܠܩܪܝܢܐ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܢ܆ ܝܗܒ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܗ ܚܘܛܪܐ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܩܒܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܕܬܐ ܠܬܗ̈ܢܝܬܐ.

ܩܕܡ ܕܢܩܦ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܕܬܐ ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܝܥܩܘܒ ܠܡܩܪܒܘ ܠܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܝܗܒ ܡܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܠܠ ܡܩܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܡܪ ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܐܬܬܣܪܚܬ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܕܪܓܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܒܣܝܡܝܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ܆ ܘܗܘܝܬ ܠܝ ܢܕܝܪܐ ܠܡܪܝܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܡܩܦ ܐܢܐ ܠܡܩܕܫܘ ܢܦܫܝ ܘܐܦ ܠܐܚ̈ܝ. ܘܐܩܦ ܟܕ ܐܡܪ ܕܗܐ ܪܕܐ ܐܢܐ ܒܥܩܒܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܬܫܡܫܬ ܥܠܝܡܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܥܬܝܕܘܬܐ ܕܥܕܬܐ.

ܒܬܪ ܩܘܪܒܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܛܘܒܬܢܘܬܗܘܢ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ ܠܨܠܐ ܪܒܐ܆ ܟܪ ܕܐܩܦ ܩܕܝܫܘܬܗ ܠܡܠܒܫܘ ܠܗ ܠܚܣܝܐ ܩܐܘܘܓ ܟܝܬ ܘܓܘܠܬܐ ܕܣܘ̈ܡܩܢ ܐܘܦ̈ܠܬܗ̇ ܘܚܘܛܪܐ ܙܥܘܪܐ.

On March 9, 2019, His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II celebrated the Holy Qurobo at Mor Severus Church in the Patriarchal Residence in Atchaneh – Bikfaya, Lebanon.

During the Qurobo, His Holiness consecrated Very Rev. Raban Jack Yakoub as Archbishop, Patriarchal Vicar for the Youth affairs and Religious Education.

His Holiness was assisted in the Qurobo by their Eminences: Mor Dioscoros Benjamin Atas, Patriarchal Vicar in Sweden, Mor Athanasius Elia Bahi, Patriarchal Vicar in Canada, Mor Nicodemus Daoud Sharaf, Archbishop of Mosul, Kirkuk, Kurdistan and Environs, and Mor Timotheos Matta Al-Khoury, Patriarchal Vicar in the Patriarchal Archdiocese of Damascus.

Their Eminences: Mor Theophilus Georges Saliba, Archbishop of Mount Lebanon and Tripoli, Mor Severius Malke Mourad, Patriarchal Vicar in Brazil, Mor Selwanos Boutros Al-Nemeh, Archbishop of Homs, Hama, Tartous and Environs, Mor Justinos Boulos Safar, Patriarchal Vicar in Zahleh and Bekaa, Mor Gregorius Malke Urek, Patriarchal Vicar in Adiyaman and its Environs, Mor Clemis Daniel Kourieh, Archbishop of Beirut, Mor Dionysius Jean Kawak, Patriarchal Vicar for the Archdiocese of the Eastern United States of America, Mor Chrysostomos Mikhael Chamoun, Patriarchal Vicar and Director of the Patriarchal Benevolent Institutions in Atchaneh, Mor Timotheos Matthew, Mor Georges Kourieh, Patriarchal Vicar of Belgium, France and Luxemburg, Mor Maurice Amsih, Archbishop of Al-Jazeerah and Euphrates, also assisted His Holiness in the consecration rite, in the presence of His Eminence Mor Philoxenus Matta Chamoun.

Their Beatitudes Mor Ignatius Joseph III Younan, Syriac Catholic Patriarch of Antioch, and Joseph Absi, Melkite-Greek Catholic Patriarch of Antioch and All the East, Alexandria, and Jerusalem, in addition to their Eminences and Excellencies Archbishops of the Christian Churches in Lebanon and Syria, and a crowd of the Very Rev. and Rev. priests, monks, nuns, deacons, and faithful.

In his sermon, His Holiness recalled the story of the Forty Martyrs of Sebastia, whom the Church commemorates today. He considered that Christianity is the most persecuted religion in the world. He added that each one of us is a martyr (witness) for Christ, some by blood, others by words or deeds. Speaking about the consecration of a new archbishop, His Holiness said that today the Church presents a new martyr (witness) for Christ. The way of martyrdom, His Holiness added, is full of spiritual joy even despite all the troubles and hardship. At the end, he congratulated the new archbishop wishing him a fruitful service for the church, especially the youth.

During the Qurobo, according to the rite of the Syriac Orthodox Church of Antioch, the new archbishop declared his Orthodox Faith and signed it before His Holiness the Patriarch. His Holiness prayed the prayer of the invocation of the Holy Spirit and the laying on of the hand. He laid on his right hand on the head of Raban Jack and ordained him as an archbishop.

Then, His Holiness gave the new bishop his fatherly name (Anthimos), and started to put on him the bishopric vestments. The new bishop sat on the bishopric chair; His Holiness placed his right hand over the archbishop’s shoulder and declared thrice: “Axios (worthy)”, while the crowd of faithful repeated the same each time. The new bishop was then carried on the chair so he reads the special reading from the Holy Bible. At the end, His Holiness gave him the crosier (pastoral staff).

Before he continues the celebration of the Holy Qurobo, the new archbishop Mor Anthimos Yakoub, then gave a word titled “And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truth” (John 17:19), in which he said: “today, as I receive by grace the holy episcopacy by the laying on of hands of Your Holiness, I become a Nazirite for the Lord, and continue to sanctify myself for the sake of sanctifying my brethren”. He added “This I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me… by doing this, I follow Your Holiness’ example, for you have established a special department for Syriac youth ministry, who you always cared for, because you believe they are presence and future of the Church.”

His Eminence then thanked His Holiness, their Eminences the Archbishops, the Reverend priests, monks, nuns, his family members, and all those who supported him through his life and church service.

After the Qurobo, His Holiness, their Beatitudes, His Eminence the New Archbishop, and all their Eminences, entered the Patriarchal Hall where His Holiness put on the new archbishop the turban and the black robe with red hems, and gave him the small staff. Congratulations were then offered to the new archbishop.
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 9 آذار 2019، احتفل قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بالقداس الإلهي في كنيسة مار سويريوس الكبير في المقرّ البطريركي ـ العطشانة، وخلاله، وفي جو روحي مهيب، قام قداسته برسامة الأب الربان جاك يعقوب مطراناً نائبًا بطريركيًّا لشؤون الشبيبة والتنشئة الدينية.

عاون قداسته بالقدّاس الإلهي أصحاب النيافة المطارنة: مار ديوسقوروس بنيامين أطاش، النائب البطريركي في السويد، مار أثناسيوس إيليا باهي، النائب البطريركي في كندا، مار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار تيموثاوس متى الخوري، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية.

كما عاونه في طقس الرسامة إلى جانبهم أصحاب النيافة المطارنة: مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، مار سويريوس ملكي مراد، النائب البطريركي في البرازيل، مار سلوانس بطرس النعمة، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، مار غريغوريوس ملكي أورك، النائب البطريركي في أديمان وجوارها، مار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، مار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، مار خريسوستوموس ميخائيل شمعون، النائب البطريركي ومدير المؤسسات البطريركية الخيرية في العطشانة، مار تيموثاوس ماثيو، مار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، بحضور نيافة المطران مار فيلكسينوس متى شمعون.

وكذلك حضر صاحبَي الغبطة مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وجوزف عبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، إلى جانب عدد أصحاب النيافة والسيادة مطارنة الكنائس المسيحية في لبنان وسوريا، وحشد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.

في موعظته، استذكر قداسة سيدنا البطريرك شهداء سبسطية الأربعين الذين تذكرهم الكنيسة المقدّسة اليوم. واعتبر قداسته أنّ المسيحية هي الدين الأكثر اضطهادًا في العالم. وأضاف متحدّثًا عن الشهادة بأنّ كلاًّ منّا شهيدًا وشاهدًا للمسيح، البعض بالدمّ، وآخرون بالكلمة أو بالعمل. وأردف قداسته بأنّ الكنيسة تقدّم اليوم شهيدًا وشاهدًا جديدًا للمسيح هو المطران الجديد الذي يتقدّم سائرًا بدرب الشهادة وهو يعلم التحديات والمصاعب التي تنتظره، لكنّه يعرف أنّ من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يستحقّ المسيح. وتابع قداسته أنّ طريق الشهادة ولئن اعترضته آلام الجسد وأحزانه، إنّما هو فرحٌ روحيٌّ بالربّ. وهنّأ قداسته المطران المرتسم متمنّيًا له خدمةً مثمرةً في حقل الربّ، خاصّةً مع الشباب.

وخلال القداس الإلهي، وبحسب التقليد المتّبع في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، أعلن المرتسم الجديد إيمانه القويم ووقّعه أمام قداسته. ثمّ تلا قداسته على المرتسم صلاة حلول الروح القدس ثم صلاة وضع اليد حيث وضع قداسته يمينه على هامته ورقاّه إلى درجة رئاسة الكهنوت المقدس.

وفي جو روحي أطلق قداسته على الربان جاك يعقوب الاسم الأبوي (مار أنتيموس)، وشرع بإلباسه الحلّة الحبرية، وأجلسه على الكرسي الأسقفي ووضع يده على كتفه ونادى ثلاث مرّات أكسيوس (مستحق)، فردّد الشعب المناداة بعد قداسته. ثمّ حُمل المطران الجديد وهو جالس على الكرسي على أكتاف الكهنة ليقرأ الإنجيل المقدس. بعدها، سلّمه قداسته العكاز الأبوي رمزًا للرعاية والسلطة الكنسية فبارك به المؤمنين.

ثمّ ألقى المطران الجديد مار أنتيموس يعقوب كلمةً بالمناسبة بعنوان: "وَلأَجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً مُقَدَّسِينَ فِي الْحَقِّ" (يوحنا 17: 19)" (ننشر نصّها لاحقًا).

ثم أكمل نيافة المطران الجديد القدّاس الإلهي، بعدها دخل قداسته وصاحبَي الغبطة ونيافة المطران الجديد وأصحاب النيافة المطارنة بزيّاح إلى صالة الاستقبال في المقرّ حيث أكمل قداسة سيدنا البطريرك طقس الرسامة الحبرية بتقليد المرتسم القاووغ والجبّة، كما سلّمه عصا الرعاية الصغرى والأيقونة وسط فرحة كبيرة. بعدها تقبّل المطران الجديد التهاني من الحضور جميعًا.
بواسطة : ADONAI
 0  0  406
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 22:55 الإثنين 18 نوفمبر 2019.